pexels-wendy-van-zyl-1112048.jpg

SOCJOLOGIA RELIGII A ZMIANA SPOŁECZNA – STAN I PERSPEKTYWY

PAMIĘCI KS. PROF. WŁADYSŁAWA PIWOWARSKIEGO
i PROF. EDWARDA CIUPAKA

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
1 grudnia 2021
Katedra Socjologii Religii w Instytucie Nauk Socjologicznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

SOCJOLOGIA RELIGII A ZMIANA SPOŁECZNA –
STAN I PERSPEKTYWY.
PAMIĘCI KS. PROF. WŁADYSŁAWA PIWOWARSKIEGO
i PROF. EDWARDA CIUPAKAKonferencja została objęta honorowym patronatem:
J. M. Rektora UKSW ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego

1 grudnia 2021 roku

Plakat.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia:

Dostęp do konferencji uzyskasz klikając w poniższy przycisk:

 
Szanowni Państwo,

      Socjologia religii w Polsce posiada długą, bo kilkudziesięcioletnią już tradycję, którą potwierdzają zarówno osobowe autorytety naukowe, jak i bogaty dorobek badawczy oraz wydawniczy. Tak się składa, iż w bieżącym roku przywołujemy nieżyjących już dwóch wielkich socjologów religii, a mianowicie śp. ks. prof. Władysława Piwowarskiego (+2001) z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz śp. prof. Edwarda Ciupaka (+2011) z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu z nas pamięta ich jeszcze z wykładów, a także z licznych sympozjów i konferencji, inni zaś już tylko z pozostawionego przez nich dorobku empiryczno-teoretycznego. To na ich dokonaniach naukowych wielu zdobywało szlify warsztatu socjologicznego i wielu też, po dzień dzisiejszy, sięga do ich myśli, analiz i opracowań. Ich niekwestionowany dorobek naukowy i wkład w polską socjologię religii z pewnością długo jeszcze będzie nam towarzyszył, pozostając jednocześnie inspiracją do podejmowania kolejnych wysiłków w tej dziedzinie. Z racji przypadających rocznic ich odejścia, pragniemy pierwszą część naszej konferencji poświęcić właśnie ich sylwetkom.
 

Zasadniczą ideą przewodnią naszej konferencji – oprócz pośmiertnego uhonorowania wspominanych nestorów polskiej socjologii religii – jest potrzeba kontynuacji wymiany myśli, podzielenia się dokonaniami empirycznymi oraz wypracowania nowych sposobów badania. Wydaje się, iż coraz wyraźniejsza staje się potrzeba, aby do klasycznej metodologii badań nad religijnością – wpracowanej przed wieloma laty przez amerykańską socjologię – dołączyć nowe rozwiązania metodologiczne, uwzględniające to wszystko co niesie ze sobą zmiana społeczna. Jako socjologowie widzimy, iż pomimo dynamicznych zmian społeczno-kulturowych, religia nie zniknęła i nie straciła swoich funkcji, ale nadal jest ważnym składnikiem opisu społeczeństw. Społeczny wymiar religii pozostaje przedmiotem naukowego zainteresowania wszędzie tam, gdzie w zmaganiach z codziennością dają o sobie znać dwie sfery: materialna i duchowa, symboliczna. Jednocześnie dostrzegamy, iż współczesny świat bywa definiowany poprzez szeroko rozumiane procesy, bądź to sekularyzacji bądź desekularyzacji, jako przeciwstawne lub wzajemnie dopełniające się w polu społeczno-religijnym. Stawia to przed socjologami postulat rozróżniania bardziej subtelnych zjawisk, które są niejako signum i egzemplifikacją globalnej zmiany społecznej. Wszyscy jesteśmy nie tylko obserwatorami owych zmian, ale i niejako ich kreatorami.
 

Zapraszamy do udziału w konferencji, która – naszym skromnym zdaniem – przeobrazi się w twórczą dyskusję nad społecznym wymiarem religii i religijności oraz ich przeobrażeniami w kontekście dynamicznych zmian kulturowych. Pragniemy, by nasze spotkanie stało się okazją zarówno do zaprezentowania aktualnych rezultatów autorskich badań z zakresu socjologii religii, prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, jak i próbą wypracowania nowych, uniwersalnych sposobów eksploracji zjawisk religijnych. Przyświecać temu będzie przekonanie, że możliwe jest ukazanie dominujących i „niszowych” obszarów oglądu zjawisk religijnych oraz metod ich analizy. Jak to zostało ujęte podczas naszej ostatniej konferencji, „tradycyjny arsenał teoretyczny i metodologiczny socjologii religii został wyraźnie wzbogacony o dokonania nowej subdyscypliny, jaką jest socjologia duchowości, która w opinii części badaczy zyskała autonomiczność, przybliżając fenomen osobistego poszukiwania i doświadczania sacrum bez pośrednictwa instytucji religijnej”.


Zamiarem naszym jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, która zostanie upowszechniona w wersji elektronicznej – w dostępnych bazach naukowych. Do grona prelegentów, a jednocześnie honorowych mówców, chcemy zaprosić wybitnych badaczy, których działalność naukowa przyczyniła się do znaczącego rozwoju współczesnej socjologii religii, zwłaszcza w obszarze podjętej problematyki.

Proponujemy Państwu następujące sesje tematyczne, które staną się niejako „drogowskazem”
dla przygotowywanych referatów:

  1. Ks. prof. Władysław Piwowarski i prof. Edward Ciupak – mistrzowie polskiej socjologii religii (panel wprowadzający).
  2. Paradygmaty w socjologii religii ich empiryczne egzemplifikacje wobec zmiany społecznej.
  3. Metodologiczne perspektywy socjologii religii.
  4. Przyszłość religii w refleksji socjologicznej (panel podsumowujący).
 
 
Rada Naukowa

Komitet Organizacyjny

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (UKSW)
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz. (UKSW)
dr hab. Artur Wysocki, prof. ucz. (UKSW)
ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (WSNS w Lublinie)
prof. dr hab. Irena Borowik (UJ)
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ)
dr hab. Andrzej Kasperek, prof. ucz. (UŚ)
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (UW)
dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz (UW)
prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)
dr hab. prof. Elżbieta Firlit, prof. ucz. (SGH)
dr hab. Stella Grotowska, prof. ucz. (AGH)
dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. ucz. (UJK)

ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz.
dr Wojciech Klimski
dr Marcin Choczyński – sekretarz
mgr Patryk Barszcz
mgr Magda Ostrowska

 
Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji: Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w dniu 1 grudnia 2021 roku (Kampus Młociny im. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23). Organizatorzy planują stacjonarną formę konferencji, zastrzegając sobie możliwość zastosowania opcji hybrydowej.

Abstrakty (o objętości maksimum 300 słów) prosimy zgłaszać do 15 października 2021 roku, z propozycją wskazania sesji tematycznej, w której referat ma być wygłoszony. Przed dokonaniem opłat, najpóźniej do 31 października br. zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu referatów.

 

Opłaty w wysokości 200,0 zł, prosimy wnosić do 15 listopada br., na konto:

 

PKO PB 8 O/Warszawa 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252

 

W tytule prosimy o wpisanie nazwy: Socjologia religii

Zgłoszenia są dostępne pod postacią karty uczestnictwa zamieszczonej poniżej, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres sekretarza – dra Marcina Choczyńskiego:
 

Opłata, catering, publikacja: Uczestnictwo wiąże się z wniesieniem opłaty, która zostanie przeznaczona na materiały konferencyjne, catering oraz dofinansowanie publikacji, a jej wysokość - dodatkowo zamieszczono w karcie zgłoszeniowej.


W programie konferencji w dniu 1 grudnia 2021 roku pragniemy także umieścić uroczystą kolację (wraz z pamiątkowym zdjęciem uczestników). O pozostałych kwestiach organizacyjnych poinformujemy Państwa w oddzielnych komunikatach w miesiącu wrześniu.

Link dostępowy do konferencji:  

UKSW_godlo_czarny_naglowek-1024x1022.png
INS-nowe-logo-1024x238.jpg
pts.png

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: